Shining Star of Narmada Valley International School, Narmadapuram (M.P.)

Shining Star


Samkit Jain - 91.40%
Samkit Jain - 91.40%


Jiya Chourasia - 88%
Jiya Chourasia - 88%


Uday Mishra -82.6%
Uday Mishra -82.6%


Poorva Dubey 89.8%
Poorva Dubey 89.8%


Ishan Sharan Kaushik 86.0%
Ishan Sharan Kaushik 86.0%